Inbjudan till årsmöte 25/3

Välkommen på årsmöte den 25 mars klockan 14.00

Styrelsen för IF Friskis&Svettis Väsby önskar bjuda in sina medlemmar till årsmöte den söndagen den 25 mars, klockan 14.00 i Campushallen, Johanneslundsvägen 1.

Ärenden på ordinarie årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet.
 4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning och procedurregler
 6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
 7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av och beslut om propositioner
 13. Behandling av och beslut om motioner
 14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
 16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
 17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år
 19. Fastställande av valberedningens arbetsordning
 20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande.
 21. Övriga frågor a. Stadgeändringar – anpassning till Riks nya normalstadgar
 22. Avslutande av årsmötet 

  Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i receptionen från och med den 18 mars.
Vid frågor går det bra att vända sig till: styrelsen@friskis-uv.se, alt kansli@friskis-uv.se

Väl mött den 25 mars!

/Styrelsen IF Friskis&Svettis Väsby